S:t Johannes församling vid Gratia Dei (tidigare Johanneskoinonian) är en församlingsgemenskap som är ansluten till Missionsprovinsen.

Ordning för S:t Johannes församling vid Gratia Dei, Kristianstad

(Johannes - Herren ger nåd)

1. Gudstjänstlokal
S:t Johannes församling är en del av den gudstjänstfirande gemenskapen i Den Himmelska Glädjens Kapell vid Gratia Dei, Kristianstad.

2. Grund och bekännelse
Gudstjänst och gemenskap skall omfatta den kristna lära och tro, som är grundad i Guds heliga ord med oinskränkt auktoritet, förklarad och omvittnad i Uppsala mötes beslut 1593 och i Konkordieboken: ”Vi tro, lära och bekänna, att den enda regel och norm, varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas, endast är Gamla och Nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter, såsom det står skrivet: Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ps. 119.”

3. Medlemskap
Medlem i S:t Johannes församling kan den vara som är döpt, som i tro och liv omfattar dess grund och bekännelse och som deltar i gudstjänsterna i Den Himmelska Glädjens Kapell.

Ansökan om medlemskap sker till koinonians pastor. Ingen medlemsavgift.
Anmälningsblankett (pdf)

4. Anslutning
S:t Johannes församling är ansluten till Missionsprovinsen i Sverige och står under dess biskopliga tillsyn. Församlingen utser ombud till provinskonvent mm. Församlingen väljer pastor som prövas, behörigförklaras och installeras av biskop.

5. Församlingsråd

  • S:t Johannes församling har ett råd bestående av pastor och tre av församlingen utsedda ledamöter. Rådets uppgift är att bistå pastor i för församlingen gemensamma angelägenheter.
  • Rådet utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare
  • Rådet sammankallas av ordförande eller när ledamöter så önskar.
  • Rådet sammankallar till gemensamma överläggningar minst en gång per år och när behov så påkallar.
  • Församlingen kallar präst att vara pastor för gemenskapen. Pastor står under biskopens tillsyn.

6. Ekonomi
S:t Johannes församling har ingen egen budget eller ekonomisk redovisning utom insamling av församlingens avgift till Missionsprovinsen.

7. Ändring av ordningen
Ändring av grund och bekännelse (punkt 2) liksom denna punkt får ej ske. Ändringar av övriga punkter kan ske efter beslut av två på varandra följande medlemsmöten utlysta av rådet. Minst två månader skall förflyta mellan besluten.

Gratia Dei den 17 april 2005

Reviderad den 18 november 2007 och den 18 maj 2013